06.08.2015

Ηλεκτρονικό παράβολο(ΑΔΑ: 7ΩΦΙ465ΦΘΘ-Ω2Χ)

Μπαίνει σε εφαρμογή το Ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο)από 01/08/15 και στα ΚΤΕΟ για τους εκπρόθεσμους ελέγχους.

Σας παραθέτουμε το έντυπο που θα πρέπει να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά μπαίνοντας στο site του taxis με τον προσωπικό σας κωδικό. Εάν δεν είναι εφικτό, θα σας εξυπηρετούμε εμείς από τις εγκαταστάσεις μας για τον εκπρόθεσμο τεχνικό σας έλεγχο.

Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφτείτε το site της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr .