18.08.2015

ΕΠΕΙΓΟΝ «Εκπρόθεσμος τεχνικός έλεγχος πέραν των 6 μηνών» με μειωμένο πρόστιμο κατά 50%.

Με την συγκεκριμένη νομοθεσία 4336/2015 (ΑΔΑ: 6ΩΧΙ465ΦΘΘ-ΔΣΠ) δίνεται η δυνατότητα στους κάτοχους οχημάτων οι οποίοι είναι εκπρόθεσμοι για πάνω από 6 μήνες, να καταβάλλουν εκτός από το κόστος του Τεχνικού Ελέγχου, το μισό πρόστιμο και όχι το ολόκληρο για τον εκπρόθεσμο έλεγχο του οχήματος τους. Βάση νομοθεσίας η πρόσκληση των συγκεκριμένων οχημάτων έχει ως εξής:

 

Ημερομηνίες οχημάτων που είναι Εκπρόθεσμα

Καταλυτικές Ημερομηνίες για Τεχνικό Έλεγχο με μειωμένο πρόστιμο

Ανέκαθεν έως 30/06/2014

Έως 30/09/2015

 

Από 01/07/2014 έως 31/12/2014

Έως 31/10/2015

 

Από 01/01/2015 έως 11/03/2015

Έως 30/11/2015

 

 

Εάν οι κάτοχοι των παραπάνω οχημάτων δεν προσκομίσουν τα οχήματα τους για Τεχνικό Έλεγχο, τότε θα επιβαρυνθούν με το διπλό ολόκληρο πρόστιμο, όταν θα πραγματοποιήσουν τον Τεχνικό τους Έλεγχο.

Επίσης μετά από την διασταύρωση που θα πραγματοποιηθεί, σε συνδυασμό με το Υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργείο Οικονομικών, θα βεβαιώνεται στη Δ.Ο.Υ. το ποσό των 150€ ως πρόστιμο για εκπρόθεσμο έλεγχο του οχήματος τους.

Για παράδειγμα:

 

  •  Όχημα Ι.Χ. που διενεργεί τον Τεχνικό του Έλεγχο πέραν των παραπάνω προθεσμιών θα επιβαρύνετε με το κόστος του τεχνικού ελέγχου + 65€(πλέον του ΦΠΑ)πρόστιμο εκπρόθεσμου + πρόστιμο 150€ στη Δ.Ο.Υ.

 

Για περαιτέρω διευκρινήσεις είμαστε στη διάθεση σας